Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2019/6743 E., 2020/1184 K.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Davacılar, murisinin işkazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme bozma üzerine ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davacılar ile davalılardan ... Halı Mobilya Teks. Tic. San. Ltd. Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

1-Dosyadaki temyiz kapsam ve sebeplerine göre; davacılar vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2-Dava, 19/08/2011 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının eş ve çocuğunun maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı eş ve çocuk hakkındaki destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin bozma gerekçesi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, davacı eşe 50000 TL ve çocuğa 30000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 19/08/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Halı Mobilya Tekstil Tic. San. Ltd. Şti.‘den alınarak ayrı ayrı davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, davacı eş ve çocuk hakkındaki destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin bozma gerekçesi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğinin anlaşılmasına göre; kesinleşen destekten yoksun kalma tazminatları için davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece, yukarıda belirtilen maddi ve hukuksal olgular gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılamayı gerektirmediği anlaşıldığından hüküm bozulmamalı, yürürlükteki HMK 370/2. maddesi uyarınca karar düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasındaki 6.bendin tamamen silinerek yerine;

“6-Mahkememizin 2012/205 ve 2013/333 esas sayılı dava dosyalarında kabul edilen maddi tazminat miktarları için yeniden vekalet ücreti takdir edilmesine yer olmadığına” miktar ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacılara yükletilmesine, 27/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 
 
Yol Tarifi