Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/12896 E., 2020/1761 K.

MAHKEMESİ: İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının; 24.11.2007-29.09.2011 tarihleri arasında davalı ... işyerinde dönem dönem farklı taşeron şirketlere bağlı olarak çalıştığını, en son alt işverenin davalı ... Hizmetleri A.Ş. olduğunu, iş akdinin davalı ... Hizmetleri A.Ş. tarafından bildirimsiz olarak sonlandırıldığını, işçilik alacakları için ... İş Mahkemesi'nin 2011/368 Esas sayılı dosyasında açılan davada çalışmanın devam etmesi nedeniyle kıdem tazminatı ile izin ücreti taleplerinin reddedildiğini, dava dosyasının açılmasından 3 ay sonra iş akdinin Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi üzerine işbu davanın açıldığını, davacının hakettiği kıdem tazminatı ile izin ücreti taleplerinin Bakırköy 5. İş Mahkemesi'nin 2011/368 Esas sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu ile hesaplanmış olduğunu beyanla 5.731,00 TL kıdem tazminatı ile 1.814,00 TL izin ücreti alacaklarının olduğu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı ... Hizmetleri A.Ş. Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının iş ilişkisinin haklı bir gerekçe olmaksızın istifa dilekçesi vermesi suretiyle sona erdiğini, bu nedenle kıdem tazminatı hakkının bulunmadığını, davacının müvekkili şirketteki çalışmasının 1 yıldan az süreli olduğunu, bu nedenle yıllık izin hakkının da bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacı lehine kıdem tazminatı ve yıllık izin alacaklarına karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

A)Davalı ... Gaz Dağıtım A.Ş.'nin temyizi açısından;

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8'inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale ettirildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve temyiz harç ve giderlerinin yatırılması gerekir. 6100 sayılı HMK'nun geçici 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un geçici 2'nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanun'un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2'nci fıkrasında ise; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanun'un 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454'üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." denmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8'inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale ettirildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve temyiz harç ve giderlerinin yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak temyiz harç ve giderleri yatırılmamış ise, temyiz harç ve giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK'nun 434/3. maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. Sekiz günlük temyiz süresi içinde temyiz edilmeyen (HUMK.432/4) veya temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK. 434/2) yahut verilen kesin süre içinde temyiz harç ve giderleri yatırılmayan (HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.

Yukarıda yazılı kanun hükümleri kapsamında somut olay incelendiğinde, gerekçeli kararın davalı İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. vekiline 29.03.2016 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Buna göre temyiz süresinin son günü 06.04.2016 günü olup bu son gün hafta sonu günlerine denk gelmediği gibi ulusal bayram ve genel tatil günlerine de denk gelmemektedir. Davalının temyiz talebinin, 29.06.2016 günü yapıldığı temyiz defteri kaydından ve harç makbuzlarından anlaşılmıştır. Temyiz talebi temyiz süresi geçtikten sonra yapılmıştır. Bir başka ifadeyle temyiz talebi süresinde yapılmamıştır. Davalı İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. vekilinin temyiz talebinin süreden REDDİNE, nispi temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine,

B) Davalı ... Gaz Dağıtım A.Ş.'nin temyizi açısından;

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ... Gaz Dağıtım A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçi, iş sözleşmesinin, davalı alt işveren tarafından fesih edildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur. Mahkemece davacı işçinin daha önce açtığı davada, işyerinde 31.05.2011 tarihine kadar kesintisiz çalıştığı ve mahkemece kararın kesinleştiği belirtilerek kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekirki davacı işçinin daha önce Bakırköy 5. İş Mahkemesinde açtığı 2011/368 E. sayılı davada iş ilişkisinin 31.05.2011 tarihinde sona erdiği 01.06.2011 tarihinde ihaleyi alan yeni alt işveren nezdinde çalışmasının devam ettiği gerekçesi ile reddedilmiş olup, temyize konu dava bakımından sözü edilen hükmün kesin hüküm oluşturduğunun kabulü hatalıdır.

Davacı işçi, 01.06.2011 tarihinde davalılardan Sistemli Dağıtım şirketinde çalışmaya başlamış, iş ilişkisi 29.09.2011 tarihinde davacının istifası suretiyle sona ermiştir. İstifa dilekçesinde herhangi bir haklı nedene dayanılmamış olup, bu dava fesih tarihinden 3 yıl sonra açılmıştır. İstifa iradesinin fesada uğratıldığı yöntemince ispatlanamadığından davacının istifa dilekçesine değer verilerek kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmelidir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
 
Yol Tarifi