Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/8031 E., 2019/10020 K.

MAHKEMESİ: GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

MAHKEMESİ: ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen ziynet alacağı davasının reddine dair verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; bölge adliye mahkemesince ek kararla temyiz talebinin reddine karar verilmiş; ek kararın da davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkiline nişanda 1 adet 14 ayar, 50 gr. beyaz-yeşil set takıldığını; düğünde ise, 12 adet 8 gr.lık 22 ayar bilezik, 1 adet 14 ayar, 50 gr. beyaz-yeşil set, 1 adet 22 ayar 84 gr. Set, 2 adet 26 gr.'lık 22 ayar burma bilezik ve 51 adet çeyrek ile 2.000,00 amerikan doları takıldığını, müvekkiline düğünde takılan 2.000,00 Amerikan Dolarının düğünden hemen sonra davalı tarafından müvekkilinden alınarak bozdurulup müvekkilinin rızası dışında düğün masraflarını ödemekte kullanıldığını geriye kalan ziynet eşyalarının ise, balayından bir kaç hafta sonra, davalının, müvekkilinin rızası dışında elinden alıp bozdurarak babasına ait feribotun bakım ve onarımında kullandığını; davalının, müvekkiline nişanda ve düğünde takılan ziynet eşyalarını ve takı parasını aradan geçen zamana rağmen müvekkiline iade etmediği gibi bedelini de ödemediğini belirterek; fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, müvekkiline ait ziynet eşyalarının tamamının, takı parasının ise yarısının davalıdan alınarak müvekkiline aynen iadesine; aynen iadesinin mümkün olmaması halinde ise, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 30.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili, talebini 29/09/2017 tarihli ıslah dilekçesiyle 49.228,30 TL'ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde; davacının dava dilekçesindeki iddialarını kabul etmediklerini, taraflar arasında görülen boşanma davasının 28/10/2015 tarihinde kesinleştiğini, boşanma davasından sonra davacı tarafından müvekkiline karşı katılma alacağı davası açıldığını, iş bu davanın Elazığ 2. Aile Mahkemesinin 2014/710 E. Sayılı dosyası ile reddine dair karar verildiğini; davacının açmış olduğu boşanma ve katılma payı alacağı davalarında ziynet talebine ilişkin hiçbir talebinin olmadığı gibi, yine bu dosyalarda dinlenen tanıklarında bu yönde bir beyanlarının bulunmadığını; davacının katılma payı alacağı davasını kaybettikten sonra ziynete ilişkin taleplerini gündeme getirdiğini, taraflar arasında görülen boşanma dosyası incelendiğinde, davacının müvekkili evde yok iken, müşterek konutta bulunan tüm eşyaları kamyona yükleyerek evi terk ettiğinin sabit olduğunu, nişanda ve düğünde davacıya takılan takıların kendisinde olduğunu, davacının tamamen kötü niyetli olarak iş bu davayı açtığını savunarak; davacının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davasının reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde istinaf edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince; Davacının istinaf başvurusunun kabulü ile; Elazığ 2. Aile Mahkemesinin 26/10/2017 tarihli, 2016/316 Esas, 2017/718 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince esas hakkında düzeltilerek yeniden karar verilmesi gerektiğinden, davacının davasının kısmen kabul kısmen reddi ile; 12 adet 22 ayar her biri 8'er gram ağırlığında hediyelik bilezik mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle gramı 110,00 TL'den 10.560,00 TL; 1 adet 22 ayar 84 gram ağırlığında set mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle gramı 110,00 TL'den 9.240,00 TL; 2 adet 14 ayar her biri 50 gram ağırlığında set mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle gramı 64,00 TL'den 6.400,00 TL; 2 adet 22 ayar her biri 26'şar gram ağırlığında burma bilezik mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle gramı 110,00 TL'den 5.720,00 TL; 51 adet çeyrek altın mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle tanesi 194,00 TL'den 9.894,00 TL; 1.000,00 Amerikan Doları mevcut ise aynen, mevcut değil ise dava tarihi itibariyle Türk Lirası karşılığı olan 2.974,30 TL olmak üzere toplam: 44.788,30 TL'nin, 30.000,00 TL'sine dava tarihinden itibaren, geriye kalan 14.788,30 TL'sine ise ıslah tarihi olan 29/09/2017 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bunun üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; 10/09/2018 tarihli ek karar ile, davalı vekilinin temyiz talebinin HMK'nın 366 ve 346. maddelerine göre miktar itibariyle reddine karar verilmiş; ek karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde uyuşmazlık konusu incelendiğinde; kararın verildiği tarih itibariyle temyize konu alacak miktarı (44.788,30 TL) gözetildiğinde, bölge adliye mahkemesince verilen karar kesin niteliktedir. Bu nedenle temyizi mümkün olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesinin davalının temyiz dilekçesinin reddine ilişkin 10/09/2018 tarih ve 2018/68 Esas,2018/1423 karar sayılı kararı usul ve yasaya uygundur. Bu itibarla, karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle ek kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bölge Adliye Mahkemesince verilen temyiz isteminin reddine dair ek kararın ONANMASINA, 8,50 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 11/12/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 
Yol Tarifi