Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/560 E., 2020/434 K.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat. davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalılardan ...ve ... İnşaat Taş. Tem. Otomotiv Petrol Gıda Tic. ve San Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; davalı şirketler geçmiş dönemlerde müvekkili kurumdan hizmet alımı ihalesi aldıklarını, davalı şirketler nezdinde çalışan dava dışı işçinin işçilik alacaklarının tahsili istemiyle açtığı dava sonucu verilen kararın icraya konulduğunu, müvekkili kurumun dosya borcu ödeyerek icra dosyası kapatıldığını, ödenen bu miktardan hangi şirketin ne kadar sorumlu olduğu bilinmediğinden iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olduğunu ileri sürerek haksız yere ödediği bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilecek bedelin davalı şirketlerden ödeme tarihinden itibaren işletilecek en yüksek reeskont faiz ile birlikte davalı şirketlerden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalılar ... Taşımacılık Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ...vekili; davanın reddini istemiştir. Diğer davalı şirketler, cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı Belediyenin davalı firmalar ile arasında akdettiği hizmet sözleşmeleri ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 ve 79. maddeler uyarınca, yüklenici davalı firmaların, Personelin tazminat hakları ve benzeri her türlü hak ve taleplerinden sorumlu tutulacağı öngörüldüğü, davacı Belediyenin, asıl işveren sıfatı ile ödediği kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarından, doğrudan alt işveren sıfatını taşıyan davalı firmalara rücu etmesi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalılar ... Taşımacılık Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ... İnşaat Taş. Tem. Otomotiv Petrol Gıda Tic. ve San Ltd. Şti vekili temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ... Taşımacılık Taşımacılık Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-5219 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK'nın 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 5236 Sayılı Kanun'un 19. maddesiyle

HUMK'a eklenen Ek-Madde 4'te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında, 2015 yılı için 2.080,00 TL'dir. Davalı ...vekilince temyize konu yapılan reddedilen kısım yukarıda anılan madde hükmüne göre temyiz sınırının altında kaldığından davalı ...vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Taşımacılık Taşımacılık Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... İnşaat Taş. Tem. Otomotiv Petrol Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin temyiz isteminin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, aşağıda belirtilen harcın temyiz eden davalı ... Taşımacılık Taşımacılık Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'den alınarak hazineye gelir kaydına, peşin alınan temyiz peşin harcının talep halinde ...ye iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 
Yol Tarifi